Title of Page: Legal Literacy

Image © Grant Hyatt Photography

Adroddiad Blynyddol 2019-20

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 30 Tach 2020

Mae’n bleser gan Fwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru gyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-2020. Dyma ein hadroddiad cyntaf ynghylch blwyddyn lawn, ac mae’n ymdrin â chyfnod a oedd cyn y cyfnod clo cenedlaethol a gyflwynwyd o ganlyniad i’r pandemig byd-eang sydd wedi’i achosi gan Covid-19. Fodd bynnag, mae’n cael ei gyhoeddi ar adeg pan fo’r – Read more..

Adroddiad Blynyddol 2019-19

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 6 Rhag 2019

Mae Adroddiad Blynyddol 2018-2019 y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn ymdrin â chyfnod o bontio.  Roedd y Bwrdd Cenedlaethol cychwynnol yn weithredol rhwng mis Ebrill 2016 a mis Chwefror 2019, a dechreuodd yr aelodau newydd a benodwyd i’r Bwrdd Cenedlaethol ar eu gwaith ym mis Mai 2019. Yn yr un modd ag yn ystod blynyddoedd – Read more..

Adroddiad Blynyddol 2017-18

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 6 Rhag 2018

Lawrlwytho fersiwn PDF Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 20 Rhag 2017

Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word

Other NISB reports

Gwerthusiad Cenedlaethol o Drefniadau Diogelu Gweithredol Amlasiantaeth yng Nghymru – Cam 1

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 6 Ion 2021

Ar ran Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi adroddiad terfynol Cam 1 y Gwerthusiad o Drefniadau Diogelu Gweithredol Amlasiantaeth yng Nghymru atoch.     Lawrlwytho fersiwn PDF Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word

Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o Adolygiadau Ymarfer Plant yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 28 Ion 2020

Yn dilyn yr adolygiad thematig cyntaf o ystod o adolygiadau achos ym maes diogelu, comisiynodd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ail adolygiad, sef un o Adolygiadau Ymarfer Plant. Gwnaethom ofyn i’r ymchwilwyr ddefnyddio tair lens broffesiynol wrth godio’r adolygiadau – lens Cyfreithiwr, lens Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol a lens Academydd Gwaith Cymdeithasol – ac yna gwirio – Read more..

Gwneud i Ddiogelu Gyfrif; Papur Briffio (Mawrth 2018)

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Ar 27 Mawrth, cynhaliodd BDAC uwchgynhadledd Gwneud I Ddiogelu Gyfrifi. Y nod oedd adnabod ac ystyried ffynonellau gwybodaeth a fydd yn galluogi’r Byrddau Rhanbarthol a Chenedlaethol i ddod i gasgliadau mwy cadarn ynghylch effaith diogelu. Roeddem wrth ein bodd gyda’r ehangder a dyfnder y drafodaeth a’r ymrwymiad tuag at fynd i’r afael â’r mater hwn – Read more..

Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o adolygiadau o farwolaethau oedolion yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 4 Mai 2018

Beth Sydd A Wnelo Diogelu a Chwaraeon  Mi?

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 4 Ion 2018

Ddechrau 2017, penderfynodd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ddechrau’r Wythnos Diogelu yng Nghymru drwy ganolbwyntio ar Chwaraeon. Y rheswm am hynny yw bod pob gweithgaredd chwaraeon, hyd yn oed eleni, wedi gorfod ystyried pynciau sy’n gyfarwydd i ymarferwyr diogelu, megis – achosion o ymdrin yn wael â honiadau o niwed, yn enwedig honiadau o ymosod – Read more..

Arweinyddiaeth ym Maes Diogelu Ledled Cymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 8 Rhag 2017

Adroddiad ar Ddiogelu a Phlant sy’n Cael eu Haddysgu Gartref

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 23 Tach 2017

Cododd marwolaeth Dylan Seabridge y cwestiwn a yw’r mecanweithiau ddiogelu bresennol ar gyfer plant sy’n cael eu haddysgu gartref yn ddigonol. Yn Chwefror 2017 comisiynodd y Bwrdd Annibynnol Diogelu Cenedlaethol (BDAC) CASCADE, Canolfan Ymchwil A Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant, ym Mhrifysgol Caerdydd i ystyried y risgiau posibl mewn perthynas i ddiogelu, iechyd a lles plant – Read more..