Adroddiadau HMICFRS ar ecsbloetio plant yn rhywiol

Page Icon

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) wedi cyhoeddi dau adroddiad ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant:

Arolygiad o ba mor dda y mae’r heddlu a’r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol yn mynd i’r afael â cham-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant ar-lein

a

Arolygiad o effeithiolrwydd ymateb yr heddlu a chyrff gorfodi’r gyfraith i gamfanteisio’n rhywiol ar blant mewn grŵp yng Nghymru a Lloegr

 

Darllenwch yr adroddiadau yma (Saesneg yn unig):

 

inspection-online-sexual-abuse-and-exploitation-of-children

 

inspection-police-law-enforcement-response-group-based-child-sexual-exploitation-2