Title of Page: Legal Literacy

Image © Grant Hyatt Photography

Arferion gwrth-hiliol ym maes diogelu plant – Check Your Thinking

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 9 Awst 2022

Nod yr adnoddau hyn yw hyrwyddo a chefnogi arferion gwrth-hiliol ym maes diogelu plant. Fel yn achos pob un o ddeunyddiau ‘gwirio eich ffordd o feddwl’, cafodd yr adnoddau hyn eu datblygu ar y cyd a’u hanelu at ofalwyr, ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol. Maen nhw’n rhoi’r cyfle ichi ystyried eich ffordd o feddwl am hiliaeth, – Read more..

Diogelu Corfforaethol Canllaw Arferion Da

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 12 Mai 2022

Mae ‘Diogelu Corfforaethol’ yn disgrifio’r trefniadau sydd ar waith y mae’r Cyngor yn eu gwneud ac i sicrhau bod pob un o’i weithwyr yn chwarae eu rhan i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion a all fod mewn perygl o niwed. Mae hon yn ddogfen ganllaw i helpu pawb sy’n gweithio i wasanaethau’r cyngor – Read more..

Cyflwyniad i gyfres o 12 ffilm fer i weithwyr proffesiynol, gan weithwyr proffesiynol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 11 Ebr 2022

Mae’r Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol yn dîm amlddisgyblaethol a ariennir gan y Swyddfa Gartref. Caiff y Ganolfan ei lletya gan Barnardo’s ac mae’n cydweithio yn agos â phartneriaid allweddol o sefydliadau academaidd, awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd, y sector addysg, yr heddlu, ac eraill yn y sector gwirfoddol. Erbyn hyn, mae’r Ganolfan wedi – Read more..

Canllawiau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghylch cymhwystra ac atgyfeiriadau gwahardd

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 20 Ion 2022

Mae canllawiau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghylch cymhwystra ac atgyfeiriadau gwahardd i’w gweld ar wefan Llywodraeth y DU yma: https://www.gov.uk/government/publications/dbs-guidance-leaflets

Pecyn Partneriaid Ymgyrch Stopio Cosbi Corfforol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 21 Medi 2021

 Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru. O’r diwrnod hwn ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru.  Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r newid hwn yn y gyfraith, mae Llywodraeth Cymru yn lansio’r ymgyrch Stopio Cosbi Corfforol ddydd Mawrth 21 Medi, chwe mis cyn i’r newid ddod i rym. – Read more..

Hunanesgeuluso ymhlith Oedolion – fideo byr

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 2 Medi 2021

Hunanesgeuluso ymhlith Oedolion – fideo byr gan Fwrdeistref Llundain Lambeth, sy’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol iawn ynghylch sut mae ymateb i achosion o hunanesgeuluso.

Making Words Matter: Attending to Language when working with children subject to or at risk of Exploitation

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 3 Awst 2021

Mae Rhwydwaith NWG wedi cyhoeddi adnodd yn ddiweddar, sef ‘Making Words Matter: Attending to Language when working with children subject to or at risk of Exploitation: A Practice & Knowledge Briefing’. Gallwch ddarllen mwy yma:

Adnoddau’r ‘Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol’

Cyhoeddwyd gan: Yr Bwrdd. Llu 19 Gor 2021

  Dadlwythwch PDF yma Dadlwythwch fersiwn Word yma

Mae diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb – canllaw a chyfeiriadur rhyngweithiol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 21 Ebr 2021

Helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 11 Meh 2020

Mae Riportio Cynnwys Niweidiol yn ganolfan riportio genedlaethol. Cafodd ei chynllunio er mwyn helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein. reportharmfulcontent.com/?lang=cy

Amddiffyn a Diogelu Pobl Hŷn: Pecyn Gwybodaeth Covid-19

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 5 Meh 2020

Rydym yn gweithio gydag amrywiol sefydliadau i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu gwarchod a’u diogelu yn ystod y pandemig Covid-19. Llwythwch ein pecyn gwybodaeth newydd i lawr a chael gwybod mwy am yr hyn y mae angen i chi chwilio amdano a ble i fynd am help a chefnogaeth.  #CaelHelpCadw’nDdiogel   #NidYdychArEichPenEichHun    Lawrlwytho – Read more..

CFAB

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 4 Tach 2019

CFAB yw cangen y DU o International Social Services (ISS) rhwydwaith o weithwyr proffesiynol a phartneriaid mewn dros 120 o wledydd ledled y byd.    Maent yn darparu cymorth gydag achosion trawsffiniol sy’n cynnwys plant agored i niwed a gallant ddarparu hyfforddiant.  Mae ganddynt hefyd linell gyngor am ddim 020 7735 8941 neu gallwch eu e-bostio – Read more..

Ymgyrch ‘Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol – Popeth rydym angen ei wybod’

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 7 Ion 2019

Podcast: New Repository for Death Reviews being established at the CSRI

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 6 Medi 2018

Recent research led by Professor Amanda Robinson in the School of Social Sciences at Cardiff University (available at http://orca.cf.ac.uk/111010 or you can listen to a podcast below ) involved a thematic review of three different types of death reviews: Domestic Homicide Reviews (DHRs), Mental Health Homicide Reviews (MHHRs) and Adult Practice Reviews (APRs). This was the first study – Read more..

Exam results

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 6 Medi 2018

The NSPCC has released figures which show that, in 2017/18, there were 1,298 Childline counselling sessions with children and teenagers related to exam stress, an increase of 15% on the previous year. Figures show that concern was highest in August 2017, with just under a quarter of all counselling sessions related to exam stress happening – Read more..

NHS Wales ‘Learning from Reviews’

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 2 Awst 2018

Canllaw ar Gaethwasiaeth Fodern i Ymateb-wyr Cyntaf yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 2 Awst 2018

Staff Canolfannau Hamdden – Gweithio Gyda Phlant

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Achubwyr Bywydau

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Cynlluniau rhedeg cyhoeddus a rolau cysylltiedig

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Gweithgaredd a reoleiddir gydag oedolion yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Gweithgaredd a reoleiddir gyda phlant yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Canllaw i Rolau Llywodraethwr Ysgol a Chynghorydd Etholedig Yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Adroddiad interim yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol

Cyhoeddwyd gan: sbradwick. Gwe 8 Meh 2018

 

Pecyn Cymorth Prosiect Gwirionedd

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 4 Mai 2018

Truth Project Booklet Truth Project Digital Media Toolkit

Rheoliadau ar gyfer y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a Byrddau Rhanbarthol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 3 Ebr 2018

Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word

Polisi ac Arfer: Trais yn y Cartref

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 5 Maw 2018

Y stori o IRIS, prosiect sy wedi’u galluogi meddygon teulu i adnabod ac atgyfeirio dioddefwyr cam-drin domestig.   

Wythnos Diogelu

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 13 Tach 2017

13 – 17 Tachwedd 2017 Bydd Wythnos Diogelu Cenedlaethol ledled Cymru yn digwydd rhwng 13 – 17 Tachwedd 2017. Nod Wythnos Diogelu yw trefnu digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd ac ymhlith arbenigwyr am ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl. Mae pob un o’r byrddau rhanbarthol wedi datblygu amserlen o weithgareddau i ddigwydd drwy gydol – Read more..

Knife Edge

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Sad 21 Hyd 2017

 Dyma fideo nerthol gan Heddlu Gogledd Cymru ar oblygiadau troseddu â chyllyll sy’n enghraifft gadarnhaol iawn o ymgysylltu â phobl ifanc.

Stori Beth

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 19 Hyd 2017

 Mae Jennie Lewis yn fam i ferch ifanc sydd â syndrom Down. Dyma hi’n tynnu sylw at rôl hanfodol a hir dymor teuluoedd wrth wneud bywydau cyffredin yn bosib i bobl ag anableddau dysgu.