Title of Page: Legal Literacy

Image © Grant Hyatt Photography

Modiwl hyfforddiant ar-lein newydd: Deall, atal ac ymateb i aflonyddu rhywiol ar-lein ymhlith plant a phobl ifanc

Cyhoeddwyd gan: Yr Brwdd. Maw 4 Ebr 2023

Yn ôl ymchwil gan Estyn yn 2021, dywedodd 50% o’r 1,300 o bobl ifanc a gafodd eu cyfweld ganddynt mewn ysgolion ledled Cymru eu bod wedi profi rhyw fath o aflonyddu rhywiol gan gyfoedion, gyda nifer o’r digwyddiadau hyn wedi digwydd ar-lein. Mae modiwl hyfforddi ar-lein newydd, wedi’i anelu at ymarferwyr addysg uwchradd, bellach ar gael drwy ein hardal hyfforddi ‘Cadw’n – Read more..

Ffordd newydd o weithio i leihau’r nifer o blant ac oedolion ifanc sydd â phrofiad o ofal sy’n dod i gysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 4 Ion 2023

Y pecyn cymorth ymarferol I’w ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol Lleihau Troseddoli Plant ac Oedolion Ifanc sydd â Phrofiad o Ofal – Arolwg Gweithwyr Proffesiynol Pecyn Cymorth Ymarferol i Weithwyr Proffesiynol – Pobl Ar Goll Nod y pecyn cymorth hwn yw troi’r egwyddorion yn  Protocol Cymru gyfan: lleihau troseddoli plant ac oedolion ifanc sydd â phrofiad – Read more..

Wythnos Genedlaethol Diogelu 2022

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 23 Rhag 2022

  Eleni, bydd yr Wythnos Genedlaethol Diogelu yn cael ei chynnal rhwng 14 ac 18 Tachwedd 2022. Ymgyrch cenedlaethol blynyddol yw’r Wythnos Genedlaethol Diogelu, sy’n canolbwyntio ar ystod eang o faterion diogelu sy’n effeithio ar ein cymunedau yng Nghymru. Bydd pob un o’r Byrddau Diogelu Rhanbarthol yn cydlynu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau addysgu a – Read more..

Fideo wedi’i animeiddio gan bobl ifanc ynglŷn â’r hyn y dylech ei wneud a’i osgoi wrth ofalu

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 30 Tach 2022

Mae Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi rhannu fideo newydd wedi’i animeiddio, o’r enw ‘The Do’s and Don’ts of Caring’. Cafodd yr adnodd hwn ar gyfer hyfforddiant ynghylch diogelu ei ddatblygu gan CADW, sef Bwrdd Iau’r Bwrdd Diogelu, er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd cyfathrebu’n dda â phlant a phobl ifanc sy’n ymwneud â – Read more..

Y prosiect Llywio Dyfodol Diogelu yng Nghymru: Canfyddiadau Prifysgol John Moores Lerpwl

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 15 Tach 2022

Mae’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn falch iawn o rannu â chi ganfyddiadau Prifysgol John Moores Lerpwl ar gyfer y prosiect Llywio Dyfodol Diogelu yng Nghymru. Ceir 5 adroddiad: Adroddiad 1 – Diogelu yng Nghymru: Adolygiad Llenyddiaeth Adroddiad 2 – Ffrwd Waith Ddata 1: Profiadau ymarferwyr o drefniadau diogelu amlasiantaeth ar draws Cymru Adroddiad 3 – – Read more..

Pecyn Cymorth ar gyfer Rhoi Diogelu/Cyd-destunol ar Waith ar Raddfa Fwy

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 18 Hyd 2022

Mae Prifysgol Durham wedi lansio’r Pecyn Cymorth ar gyfer Rhoi Diogelu Cyd-destunol ar Waith ar Raddfa Fwy. Yma fe welwch chi’r holl adnoddau y bydd arnoch eu hangen i ddechrau meddwl am greu system ar gyfer Diogelu Cyd-destunol.

Arferion gwrth-hiliol ym maes diogelu plant – Check Your Thinking

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 9 Awst 2022

Nod yr adnoddau hyn yw hyrwyddo a chefnogi arferion gwrth-hiliol ym maes diogelu plant. Fel yn achos pob un o ddeunyddiau ‘gwirio eich ffordd o feddwl’, cafodd yr adnoddau hyn eu datblygu ar y cyd a’u hanelu at ofalwyr, ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol. Maen nhw’n rhoi’r cyfle ichi ystyried eich ffordd o feddwl am hiliaeth, – Read more..

Diogelu Corfforaethol Canllaw Arferion Da

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 12 Mai 2022

Mae ‘Diogelu Corfforaethol’ yn disgrifio’r trefniadau sydd ar waith y mae’r Cyngor yn eu gwneud ac i sicrhau bod pob un o’i weithwyr yn chwarae eu rhan i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion a all fod mewn perygl o niwed. Mae hon yn ddogfen ganllaw i helpu pawb sy’n gweithio i wasanaethau’r cyngor – Read more..

Cyflwyniad i gyfres o 12 ffilm fer i weithwyr proffesiynol, gan weithwyr proffesiynol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 11 Ebr 2022

Mae’r Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol yn dîm amlddisgyblaethol a ariennir gan y Swyddfa Gartref. Caiff y Ganolfan ei lletya gan Barnardo’s ac mae’n cydweithio yn agos â phartneriaid allweddol o sefydliadau academaidd, awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd, y sector addysg, yr heddlu, ac eraill yn y sector gwirfoddol. Erbyn hyn, mae’r Ganolfan wedi – Read more..

Canllawiau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghylch cymhwystra ac atgyfeiriadau gwahardd

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 20 Ion 2022

Mae canllawiau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghylch cymhwystra ac atgyfeiriadau gwahardd i’w gweld ar wefan Llywodraeth y DU yma: https://www.gov.uk/government/publications/dbs-guidance-leaflets

Pecyn Partneriaid Ymgyrch Stopio Cosbi Corfforol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 21 Medi 2021

 Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru. O’r diwrnod hwn ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru.  Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r newid hwn yn y gyfraith, mae Llywodraeth Cymru yn lansio’r ymgyrch Stopio Cosbi Corfforol ddydd Mawrth 21 Medi, chwe mis cyn i’r newid ddod i rym. – Read more..

Hunanesgeuluso ymhlith Oedolion – fideo byr

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 2 Medi 2021

Hunanesgeuluso ymhlith Oedolion – fideo byr gan Fwrdeistref Llundain Lambeth, sy’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol iawn ynghylch sut mae ymateb i achosion o hunanesgeuluso.

Making Words Matter: Attending to Language when working with children subject to or at risk of Exploitation

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 3 Awst 2021

Mae Rhwydwaith NWG wedi cyhoeddi adnodd yn ddiweddar, sef ‘Making Words Matter: Attending to Language when working with children subject to or at risk of Exploitation: A Practice & Knowledge Briefing’. Gallwch ddarllen mwy yma:

Adnoddau’r ‘Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol’

Cyhoeddwyd gan: Yr Bwrdd. Llu 19 Gor 2021

  Dadlwythwch PDF yma Dadlwythwch fersiwn Word yma

Mae diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb – canllaw a chyfeiriadur rhyngweithiol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 21 Ebr 2021

Helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 11 Meh 2020

Mae Riportio Cynnwys Niweidiol yn ganolfan riportio genedlaethol. Cafodd ei chynllunio er mwyn helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein. reportharmfulcontent.com/?lang=cy

Amddiffyn a Diogelu Pobl Hŷn: Pecyn Gwybodaeth Covid-19

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 5 Meh 2020

Rydym yn gweithio gydag amrywiol sefydliadau i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu gwarchod a’u diogelu yn ystod y pandemig Covid-19. Llwythwch ein pecyn gwybodaeth newydd i lawr a chael gwybod mwy am yr hyn y mae angen i chi chwilio amdano a ble i fynd am help a chefnogaeth.  #CaelHelpCadw’nDdiogel   #NidYdychArEichPenEichHun    Lawrlwytho – Read more..

CFAB

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 4 Tach 2019

CFAB yw cangen y DU o International Social Services (ISS) rhwydwaith o weithwyr proffesiynol a phartneriaid mewn dros 120 o wledydd ledled y byd.    Maent yn darparu cymorth gydag achosion trawsffiniol sy’n cynnwys plant agored i niwed a gallant ddarparu hyfforddiant.  Mae ganddynt hefyd linell gyngor am ddim 020 7735 8941 neu gallwch eu e-bostio – Read more..

Ymgyrch ‘Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol – Popeth rydym angen ei wybod’

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 7 Ion 2019

Podcast: New Repository for Death Reviews being established at the CSRI

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 6 Medi 2018

Recent research led by Professor Amanda Robinson in the School of Social Sciences at Cardiff University (available at http://orca.cf.ac.uk/111010 or you can listen to a podcast below ) involved a thematic review of three different types of death reviews: Domestic Homicide Reviews (DHRs), Mental Health Homicide Reviews (MHHRs) and Adult Practice Reviews (APRs). This was the first study – Read more..

Exam results

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 6 Medi 2018

The NSPCC has released figures which show that, in 2017/18, there were 1,298 Childline counselling sessions with children and teenagers related to exam stress, an increase of 15% on the previous year. Figures show that concern was highest in August 2017, with just under a quarter of all counselling sessions related to exam stress happening – Read more..

NHS Wales ‘Learning from Reviews’

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 2 Awst 2018

Canllaw ar Gaethwasiaeth Fodern i Ymateb-wyr Cyntaf yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 2 Awst 2018

Staff Canolfannau Hamdden – Gweithio Gyda Phlant

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Achubwyr Bywydau

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Cynlluniau rhedeg cyhoeddus a rolau cysylltiedig

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Gweithgaredd a reoleiddir gydag oedolion yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Gweithgaredd a reoleiddir gyda phlant yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Canllaw i Rolau Llywodraethwr Ysgol a Chynghorydd Etholedig Yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Adroddiad interim yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol

Cyhoeddwyd gan: sbradwick. Gwe 8 Meh 2018