Diogelu Corfforaethol Canllaw Arferion Da

Page Icon

Mae ‘Diogelu Corfforaethol’ yn disgrifio’r trefniadau sydd ar waith y mae’r Cyngor yn eu gwneud ac i sicrhau bod pob un o’i weithwyr yn chwarae eu rhan i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion a all fod mewn perygl o niwed.

Mae hon yn ddogfen ganllaw i helpu pawb sy’n gweithio i wasanaethau’r cyngor ddeall sut gallent chwarae rôl hollbwysig i ddiogelu plant ac i gyflawni eu cyfrifoldebau wrth rwystro camdriniaeth plant ac oedolion, gan hybu eu llesiant.

 

Diogelu Corfforaethol Canllaw Arferion Da