Title of Page: Legal Literacy

Image © Grant Hyatt Photography

Adroddiad Blynyddol 2022-2023

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 8 Ion 2024

Mae’n bleser gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-2023. Mae’r adroddiad hwn yn cyd-daro â diwedd yr ail dymor o dair blynedd ac â dechrau trydydd tymor y Bwrdd (2023- 2026).  Darllenwch adroddiad y Bwrdd, 2022-23.     Lawrlwytho fersiwn PDF

Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 1 Rhag 2022

Mae Adroddiad Blynyddol 2021-2022 y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn ymdrin â blwyddyn sydd wedi ein gweld yn dechrau dod allan o’r pandemig Covid-19 ac yn delio â’r effaith sylweddol y mae’r pandemig yn parhau i’w chael ar y gwaith o ddiogelu’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas rhag camdriniaeth ac esgeulustod. Darllenwch – Read more..

Adroddiad Blynyddol 2020-21

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 2 Rhag 2021

Mae Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020-2021. Mae’n cael ei gyhoeddi ar adeg pan fo’r pandemig, unwaith eto, wedi effeithio ar bob agwedd ar ddiogelu yng Nghymru. Mae’n anochel mai elfen amlycaf adroddiad blynyddol eleni yw’r pandemig a’i effaith ar effeithiolrwydd trefniadau diogelu yng Nghymru, – Read more..

Adroddiad Blynyddol 2019-20

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 30 Tach 2020

Mae’n bleser gan Fwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru gyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-2020. Dyma ein hadroddiad cyntaf ynghylch blwyddyn lawn, ac mae’n ymdrin â chyfnod a oedd cyn y cyfnod clo cenedlaethol a gyflwynwyd o ganlyniad i’r pandemig byd-eang sydd wedi’i achosi gan Covid-19. Fodd bynnag, mae’n cael ei gyhoeddi ar adeg pan fo’r – Read more..

Other NISB reports

Risg, Ymateb ac Adolygu: Diogelu Amlasiantaeth

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 2 Hyd 2023

Risg, Ymateb ac Adolygu: Diogelu Amlasiantaeth DADANSODDIAD THEMATIG O ADOLYGIADAU YMARFER PLANT YNG NGHYMRU 2023 As the commissioners of this report, the National Independent Safeguarding Board (NISB) is pleased to be able to publish its analysis and findings today (2nd Oct 2023). The report provides a robust basis for national shared learning and constructive debate – Read more..

Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o Adolygiadau o Ymarfer Oedolion yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 25 Awst 2021

Mae Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi adroddiad: Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o Adolygiadau Ymarfer Oedolion yng Nghymru. Gallwch ddarllen y 5 thema a’r 15 o argymhellion a nodwyd yma:     Dadlwythwch y fersiwn Word yma

Mae diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb – canllaw a chyfeiriadur rhyngweithiol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 21 Ebr 2021

Gwerthusiad Cenedlaethol o Drefniadau Diogelu Gweithredol Amlasiantaeth yng Nghymru – Cam 1

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 6 Ion 2021

Ar ran Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi adroddiad terfynol Cam 1 y Gwerthusiad o Drefniadau Diogelu Gweithredol Amlasiantaeth yng Nghymru atoch.     Lawrlwytho fersiwn PDF Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word

Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o Adolygiadau Ymarfer Plant yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 28 Ion 2020

Yn dilyn yr adolygiad thematig cyntaf o ystod o adolygiadau achos ym maes diogelu, comisiynodd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ail adolygiad, sef un o Adolygiadau Ymarfer Plant. Gwnaethom ofyn i’r ymchwilwyr ddefnyddio tair lens broffesiynol wrth godio’r adolygiadau – lens Cyfreithiwr, lens Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol a lens Academydd Gwaith Cymdeithasol – ac yna gwirio – Read more..

Gwneud i Ddiogelu Gyfrif; Papur Briffio (Mawrth 2018)

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 10 Gor 2018

Ar 27 Mawrth, cynhaliodd BDAC uwchgynhadledd Gwneud I Ddiogelu Gyfrifi. Y nod oedd adnabod ac ystyried ffynonellau gwybodaeth a fydd yn galluogi’r Byrddau Rhanbarthol a Chenedlaethol i ddod i gasgliadau mwy cadarn ynghylch effaith diogelu. Roeddem wrth ein bodd gyda’r ehangder a dyfnder y drafodaeth a’r ymrwymiad tuag at fynd i’r afael â’r mater hwn – Read more..

Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o adolygiadau o farwolaethau oedolion yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 4 Mai 2018

Beth Sydd A Wnelo Diogelu a Chwaraeon  Mi?

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 4 Ion 2018

Ddechrau 2017, penderfynodd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ddechrau’r Wythnos Diogelu yng Nghymru drwy ganolbwyntio ar Chwaraeon. Y rheswm am hynny yw bod pob gweithgaredd chwaraeon, hyd yn oed eleni, wedi gorfod ystyried pynciau sy’n gyfarwydd i ymarferwyr diogelu, megis – achosion o ymdrin yn wael â honiadau o niwed, yn enwedig honiadau o ymosod – Read more..

Arweinyddiaeth ym Maes Diogelu Ledled Cymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 8 Rhag 2017

Adroddiad ar Ddiogelu a Phlant sy’n Cael eu Haddysgu Gartref

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 23 Tach 2017

Cododd marwolaeth Dylan Seabridge y cwestiwn a yw’r mecanweithiau ddiogelu bresennol ar gyfer plant sy’n cael eu haddysgu gartref yn ddigonol. Yn Chwefror 2017 comisiynodd y Bwrdd Annibynnol Diogelu Cenedlaethol (BDAC) CASCADE, Canolfan Ymchwil A Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant, ym Mhrifysgol Caerdydd i ystyried y risgiau posibl mewn perthynas i ddiogelu, iechyd a lles plant – Read more..