Title of Page: Safeguarding News

Image © Grant Hyatt Photography

Dyma leoliad y newyddion a barn gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Adolygiad newydd yn Lloegr yn ymchwilio i achosion lle cafodd babanod eu niweidio gan eu tadau a’u llystadau

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 7 Hyd 2021

Mae adroddiad newydd, sy’n ymchwilio i achosion yn Lloegr lle gwnaeth 23 o fabanod farw neu ddioddef niwed difrifol, yn galw ar fydwragedd, ymwelwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol i roi mwy o gymorth i dadau. Mae’r Panel Adolygiadau Ymarfer Diogelu Plant yn Lloegr, sy’n banel annibynnol, yn adolygu achosion difrifol ym maes diogelu plant – – Read more..

Ymchwil newydd: Profiadau Rhai sy’n Sefyll Gerllaw o Drais a Cham-drin Domestig ynystod y Pandemig COVID-19

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 5 Hyd 2021

Mae’r Uned Atal Trais wedi cyhoeddi ei hymchwil ddiweddaraf ynghylch Profiadau Rhai sy’n Sefyll Gerllaw o Drais a Cham-drin Domestig yn ystod y Pandemig COVID-19. Roedd yr astudiaeth hon, a gyflawnwyd ar y cyd â Phrifysgol Caerwysg, ac a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cynnwys arolwg a chyfweliadau ag aelodau’r cyhoedd er mwyn cael – Read more..

Uned Atal Trais – Beth sy’n Gweithio i Atal Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 5 Hyd 2021

Mae’r Uned Atal Trais wedi cyhoeddi ei hymchwil ddiweddaraf ynghylch Beth sy’n Gweithio i Atal Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol? Mae’r asesiad systematig hwn o dystiolaeth, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, yn nodi ymyriadau sylfaenol ac eilaidd effeithiol i atal trais o’r fath, er mwyn llywio’r broses o fabwysiadu polisïau ac arferion – Read more..

“Talk to me – hear my voice” – canllaw i ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 5 Hyd 2021

Canllaw gan Fwrdd Diogelu Leeds i ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth, gyda chanllawiau ynghylch ymarfer a arweinir gan ddinasyddion, sy’n cynnwys cynghorion i ymarferwyr “Talk to me – hear my voice” Darllenwch y canllaw yma

Gwefan newydd yn helpu pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin i ddod o hyd i’r wybodaeth, y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 8 Meh 2021

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi lansio gwefan newydd i helpu pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin, neu’r rheini sydd mewn perygl o gael eu cam-drin, i ddod o hyd i’r wybodaeth, y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. Gan ddefnyddio’r wefan newydd gall pobl hŷn, yn ogystal â’u ffrindiau a’u teuluoedd, chwilio yn rhwydd – Read more..

Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel: Gwybodaeth a chymorth i pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 5 Mai 2021

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid fel rhan o’r Grŵp Gweithredu ar Atal Cam-drin a sefydlwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith hwn ar gael yma. Fel rhan o’n gwaith, rydym wedi datblygu taflen wybodaeth newydd i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth – Read more..

Newyddion yn yr archif