Title of Page: Safeguarding News

Image © Grant Hyatt Photography

Dyma leoliad y newyddion a barn gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Stopio Cosbi Corfforol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 23 Chw 2022

O 21 Mawrth 2022, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. Mae’r ymgyrch Stopio Cosbi Corfforol yn codi ymwybyddiaeth am y newid pwysig hwn yn y gyfraith, ac wedi dechrau ar gyfnod mwyaf dwys a phwysicaf yr ymgyrch hyd yma.  

Gwyliwch ar-lein: “Yr Hawl i fod yn Ddiogel – atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio rhywiol ar blant yng Nghymru”

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 30 Tach 2021

Yn rhan o’r Wythnos Genedlaethol Diogelu, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad ar-lein – “Yr Hawl i fod yn Ddiogel – atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio rhywiol ar blant yng Nghymru”. Dilynwch y ddolen gyswllt i weld y cyflwyniad a’r panel holi ac ateb a gadeiriwyd gan Tessa Hodgson sy’n aelod o’r – Read more..

Modiwl hyfforddi diogelu newydd ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 16 Tach 2021

Mae modiwl hyfforddi diogelu cyson wedi’i lansio ar gyfer staff y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol ledled Cymru. Modiwl Diogelu Grwp A Bydd cwblhau’r modiwl hyfforddi newydd yn galluogi pawb i: esbonio’r term ‘diogelu’ adnabod camdriniaeth neu’r risg o gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod gwybod pa gamau i’w cymryd os ydynt yn amau – neu’n dyst – Read more..

Adolygiad newydd yn Lloegr yn ymchwilio i achosion lle cafodd babanod eu niweidio gan eu tadau a’u llystadau

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 7 Hyd 2021

Mae adroddiad newydd, sy’n ymchwilio i achosion yn Lloegr lle gwnaeth 23 o fabanod farw neu ddioddef niwed difrifol, yn galw ar fydwragedd, ymwelwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol i roi mwy o gymorth i dadau. Mae’r Panel Adolygiadau Ymarfer Diogelu Plant yn Lloegr, sy’n banel annibynnol, yn adolygu achosion difrifol ym maes diogelu plant – – Read more..

Ymchwil newydd: Profiadau Rhai sy’n Sefyll Gerllaw o Drais a Cham-drin Domestig ynystod y Pandemig COVID-19

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 5 Hyd 2021

Mae’r Uned Atal Trais wedi cyhoeddi ei hymchwil ddiweddaraf ynghylch Profiadau Rhai sy’n Sefyll Gerllaw o Drais a Cham-drin Domestig yn ystod y Pandemig COVID-19. Roedd yr astudiaeth hon, a gyflawnwyd ar y cyd â Phrifysgol Caerwysg, ac a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cynnwys arolwg a chyfweliadau ag aelodau’r cyhoedd er mwyn cael – Read more..

Uned Atal Trais – Beth sy’n Gweithio i Atal Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 5 Hyd 2021

Mae’r Uned Atal Trais wedi cyhoeddi ei hymchwil ddiweddaraf ynghylch Beth sy’n Gweithio i Atal Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol? Mae’r asesiad systematig hwn o dystiolaeth, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, yn nodi ymyriadau sylfaenol ac eilaidd effeithiol i atal trais o’r fath, er mwyn llywio’r broses o fabwysiadu polisïau ac arferion – Read more..

Newyddion yn yr archif