Title of Page: Safeguarding News

Image © Grant Hyatt Photography

Dyma leoliad y newyddion a barn gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Adnoddau Stop It Now! Wales ynghylch atal plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 30 Gor 2020

Mae Stop It Now! Wales yn rhedeg sawl prosiect ynghylch atal plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol. Gallwch ddarllen mwy am waith y tîm yma:         

Cadw’n ddiogel ar lein – crynodeb hanner tymor

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 21 Gor 2020

Crynodeb o newyddion am ddiogelwch ar lein, adnoddau, digwyddiadau a chystadlaethau ar gyfer dysgwyr, eu rhieni/gofalwyr, ymarferwyr addysg a llywodraethwyr: https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/news/articles/8797a6c6-4ecd-454d-a1ce-9d090d3282c3  

Adroddiad Comisiynydd Plant Cymru: Coronafeirws a Fi

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 7 Gor 2020

Ar 13 Mai 2020 lansiwyd yr ymgynghoriad ‘Coronafeirws a Fi’ ddysgu am brofiadau plant a phobl ifanc yng Ngymru. Rhannodd dros 23,700 o blant a phobl ifanc eu barn. Mae adroddiad cychwynnol han yn cynnwys trosolwg o brif ganlyniadau’r ymgynghoriad.  

Diogelu plant a phobl ifanc gyda’n gilydd wrth ailgodi ar ôl COVID-19

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 7 Gor 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio’r canllawiau anstatudol hyn i atgoffa ymarferwyr sy’n gweithio ar draws asiantaethau o’u cyfrifoldebau i ddiogelu plant, ac i’w cefnogi i ymateb i bryderon ynghylch plant sy’n wynebu risg.    

Gall rhai camau syml helpu pobl hŷn i amddiffyn eu hunain rhag troseddau a sgamiau ar-lein

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 6 Gor 2020

Gyda mwy o bobl hŷn yn defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a ffonau clyfar o ganlyniad i’r pandemig Covid-19, mae’n hollbwysig bod pobl hŷn yn cymryd rhai camau syml er mwyn iddyn nhw allu aros yn ddiogel ar-lein. Dyna neges grŵp gweithredu o sefydliadau sy’n cydweithio i ddiogelu ac amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru. Mae llawer o – Read more..

Gwersi’r cyfyngiadau symud: Cefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed wrth iddynt ddychwelyd i’r ysgol ac i addysg

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 26 Meh 2020

Dyma amlinelliad o’r hyn y mae Gweithredu dros Blant Cymru a Barnardo’s Cymru wedi’i ddysgu oddi wrth ein gwasanaethau am effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc agored i niwed, a’u teuluoedd. https://www.barnardos.org.uk/barnardos-cymru https://www.actionforchildren.org.uk/what-we-do/our-work-in-wales/ein-gwaith-yng-nghymru-our-work-in-wales/

Newyddion yn yr archif