Title of Page: Safeguarding News

Image © Grant Hyatt Photography

Dyma leoliad y newyddion a barn gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Responding to child sexual abuse

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 2 Hyd 2020

Mae’r adroddiad Responding to child sexual abuse: learning from children’s services in Wales ar gael yn nawr ar wefan y Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol. Mae’r Ganolfan hefyd wedi cyhoeddi papur briffio sy’n egluro ei hargymhellion i wasanaethau a llunwyr polisi lleol a chenedlaethol yng ngoleuni canfyddiadau’r adroddiad.

Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 19 Awst 2020

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd, Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn Mae’r adroddiad yn edrych ar yr effaith sylweddol mae Covid-19 wedi’i chael ar bobl hŷn ledled Cymru, ac yn cynnwys camau gweithredu mewn nifer o feysydd allweddol – gan gynnwys gofal cymdeithasol ac – Read more..

Adnoddau Stop It Now! Wales ynghylch atal plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 30 Gor 2020

Mae Stop It Now! Wales yn rhedeg sawl prosiect ynghylch atal plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol. Gallwch ddarllen mwy am waith y tîm yma:         

Cadw’n ddiogel ar lein – crynodeb hanner tymor

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 21 Gor 2020

Crynodeb o newyddion am ddiogelwch ar lein, adnoddau, digwyddiadau a chystadlaethau ar gyfer dysgwyr, eu rhieni/gofalwyr, ymarferwyr addysg a llywodraethwyr: https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/news/articles/8797a6c6-4ecd-454d-a1ce-9d090d3282c3  

Adroddiad Comisiynydd Plant Cymru: Coronafeirws a Fi

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 7 Gor 2020

Ar 13 Mai 2020 lansiwyd yr ymgynghoriad ‘Coronafeirws a Fi’ ddysgu am brofiadau plant a phobl ifanc yng Ngymru. Rhannodd dros 23,700 o blant a phobl ifanc eu barn. Mae adroddiad cychwynnol han yn cynnwys trosolwg o brif ganlyniadau’r ymgynghoriad.  

Diogelu plant a phobl ifanc gyda’n gilydd wrth ailgodi ar ôl COVID-19

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 7 Gor 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio’r canllawiau anstatudol hyn i atgoffa ymarferwyr sy’n gweithio ar draws asiantaethau o’u cyfrifoldebau i ddiogelu plant, ac i’w cefnogi i ymateb i bryderon ynghylch plant sy’n wynebu risg.    

Newyddion yn yr archif