Darllenwch y blog

Croeso i’r blog. Dyma leoliad y newyddion a barn ddiweddaraf gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Cynhadledd Flynyddol Plant yng Nghymru 2018

Cyhoeddwyd gan: The Board. Gwe 21 Medi 2018

Cynhadledd Flynyddol Plant yng Nghymru 2018 #CIW2018WholeChild   3 Hydref 2018, 10yb – 4yp Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd   Cynhadledd Bord Gron Flynyddol Plant yng Nghymru Y Plentyn Cyfan: Pwysigrwydd gwneud pethau’n iawn   Mae plant yn gallu dioddef ansicrwydd, adfyd, tlodi a thrawma. Mae’r gallu i ymaddasu’n dda, ymdopi’n well a ffynnu er gwaetha’r – Read more..

Nyrs y Flwyddyn 2018 y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru 

Cyhoeddwyd gan: Rachel Shaw. Maw 5 Meh 2018

Ydych chi’n adnabod rhywun gallai gael ei enwebu ar gyfer y Categori Diogelu yn Nyrs y Flwyddyn 2018 y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru?  Os felly rhannwch eu stori a rhowch iddynt y gydnabyddiaeth y maent yn eu haeddu – enwebwch hwy yng nghategori Diogelu Nyrs y flwyddyn yng ngwobrau’r RCN yng Nghymru eleni a – Read more..

Dysgu oddi wrth Wlad yr Haf

Cyhoeddwyd gan: adam. Mer 9 Mai 2018

Yn ystod mis Mawrth 2018, cynhaliodd Bwrdd Diogelu Oedolion Gwlad yr Haf gynhadledd lle cafodd Adolygiad Diogelu Oedolion ei ystyried. Roedd yr adolygiad yn ymwneud â Mendip House, sef un o gartrefi’r Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth oddi mewn i wasanaeth campws.[1] Ymddiheurodd y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth am y modd yr oedd preswylwyr Mendip House wedi cael eu – Read more..

Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol

Cyhoeddwyd gan: Keith Towler. Gwe 4 Mai 2018

Mae’r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cynnal ymgyrch codi ymwybyddiaeth ynghylch ei Brosiect Gwirionedd. Mae’n ymgyrch cenedlaethol i Gymru a Lloegr, ac mae’n bosibl y byddwch eisoes wedi gweld byrddau poster a hysbysebion Prosiect Gwirionedd yn y wasg, mewn cylchgronau, ar gyfryngau cymdeithasol ac ar y radio. Mae’r Prosiect Gwirionedd wedi’i sefydlu er – Read more..

Regional Table Talks on the proposal to remove the defence of reasonable punishment in Wales

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 9 Maw 2018

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol drwy dileu amddiffyniad cosb resymol yng Nghymru. I gael eich adborth ar ddatblygiad y cynnig deddfwriaethol, hoffai Llywodraeth Cymru wahodd cynrychiolwyr o’ch sefydliad chi i Weithdy Rhanbarthol ‘Trafodaethau Bwrdd’. Mae’r dyddiad cau cofrestru wedi’i ymestyn i ddydd Llun 12 Mawrth. Am ragor o – Read more..

Cyfyngiadau Ariannol a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cyhoeddwyd gan: Giles Pengelly. Mer 14 Chw 2018

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (“Deddf Cymru”) yn gosod dyletswydd “gyffredinol” ar rai cyrff i hyrwyddo “llesiant” amryw grwpiau cymdeithasol. Mae’r erthygl hon yn ystyried achos diweddar yn Lloegr, sy’n berthnasol – drwy debygrwydd – i Ddeddf Cymru ac y mae rhai goblygiadau’n perthyn iddo o safbwynt perthnasedd cyfyngiadau ariannol i benderfyniadau – Read more..

Y cefndir cyfreithiol I Ddiogelu

Cyhoeddwyd gan: adam. Maw 30 Ion 2018

Dywedir ei bod yn cymryd cenhedlaeth i adeiladu corff o gyfraith wedi gwneud yn y llys  sy’n dehongli a  gweithredu cynllun statudol newydd.  Isod fe welwch ddolenni i achosion sydd ar hyn o bryd yn cyfeirio at y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014′   Y Rhestr Rhestrir yr achosion, yn gyntaf, yn ôl – Read more..

Dathlu diogelu yng Nghymru 

Cyhoeddwyd gan: Simon Burch. Gwe 29 Medi 2017

Anaml y gwelwch chi’r gair ‘dathlu’ a’r gair ‘diogelu’ gyda’i gilydd yn yr un frawddeg. Wrth i unigolion a sefydliadau ganolbwyntio ar amddiffyn pobl sy’n profi camdriniaeth, ac wrth i’r cyfryngau roi sylw i fethiannau ar hyn o bryd ac yn y gorffennol, mae’n hawdd anghofio bod “diogelu” yn air cadarnhaol. Bob dydd mae bywydau – Read more..

Diogelu, codi llais a hybu gwytnwch

Cyhoeddwyd gan: Keith Towler. Maw 5 Medi 2017

Sawl un ohonom sydd wedi bod i gyfarfodydd gan adael heb ein hysbrydoli ac yn meddwl tybed a oedd unrhyw ddiben i’r awr neu ddwy ddiwethaf? Y rhan fwyaf ohonom, dybiwn i. Roedd heddiw’n wahanol. Roedd heddiw’n bleser pur gan i mi ddod allan o gyfarfod yn teimlo’n gadarnhaol wedi dysgu tipyn ac yn meddwl tybed beth mwy y gallwn i ei wneud i gefnogi criw o bobl mor arbennig.

Croeso i wefan BDAC

Cyhoeddwyd gan: Margaret Flynn. Mer 21 Meh 2017

Croeso i wefan BDAC Daeth Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru i fodolaeth ym mis Tachwedd 2015, a daeth yn weithredol ym mis Ebrill 2016. Credwn mai dyma’r cyntaf o’i fath gan nad ydym yn gwybod am unrhyw wlad arall sydd wedi creu Bwrdd â chyfrifoldeb cenedlaethol am bwnc sy’n ymwneud â sut y mae pobl yn – Read more..

Darllenwch ein cerdd a gomisiynwyd yn arbennig gan Gillian Clarke!

Cyhoeddwyd gan: Margaret Flynn. Maw 20 Meh 2017

Click here to read a poem from National Poet of Wales 2008-2016, Gillian Clarke. ‘The Silence’ was specially commissioned for the National Independent Safeguarding Board.