Wythnos Genedlaethol Diogelu 2022

Page Icon

 

Eleni, bydd yr Wythnos Genedlaethol Diogelu yn cael ei chynnal rhwng 14 ac 18 Tachwedd 2022. Ymgyrch cenedlaethol blynyddol yw’r Wythnos Genedlaethol Diogelu, sy’n canolbwyntio ar ystod eang o faterion diogelu sy’n effeithio ar ein cymunedau yng Nghymru.

Bydd pob un o’r Byrddau Diogelu Rhanbarthol yn cydlynu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau addysgu a chodi ymwybyddiaeth, ar gyfer aelodau’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol.

Mae pob rhanbarth yn penderfynu ar thema wahanol, sy’n rhoi i’r Bwrdd Diogelu hwnnw a’i bartneriaid ynghyd ag asiantaethau o fewn y rhanbarth yr hyblygrwydd i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau am faterion diogelu sy’n berthnasol i’r gwasanaethau y maent yn eu darparu i’w defnyddwyr gwasanaeth.

Gallwch gael gwybod mwy am thema pob Bwrdd Diogelu a gweld rhestr o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau a gynhelir yn yr amryw ranbarthau yma.

#DiogeluCymru

 

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru

 

Llywio Dyfodol Diogelu yng Nghymru: Canfyddiadau Prifysgol John Moores Lerpwl 

 

Cynhadledd i nodi Wythnos Genedlaethol Diogelu 2022, a gynhelir gan Fwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru ar y cyd ag Uned Atal Trais Cymru

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022
10:00 – 15.00

 

 

 

 

Agenda’r bore:

10.00  Cyflwyniad a gair o groeso – Jane Randall, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

10.15  Cyflwyniad gan y Brifysgol ar Ffrwd Waith 1: Safbwyntiau Ymarferwyr – Emma Ball (ac cynnwys 15 munud o drafod ac adborth)

11.00  Cyflwyniad gan y Brifysgol ar Ffrwd Waith 2: Data Rheoli Perfformiad – Michelle McManus (ac cynnwys 15 munud o drafod ac adborth)

11.45  Cyflwyniad gan y Brifysgol ar Ffrwd Waith 3: Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaeth – Ellie McCoy (ac cynnwys 15 munud o drafod ac adborth)

12.30  Diwedd sesiwn y bore

 

Agenda’r prynhawn:

13.30  Cyflwyniad – Jane Randall, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

13.35  Prifysgol John Moores Lerpwl: Crynodeb Gweithredol o’r Prif Ganfyddiadau a’r Camau Nesaf (a fydd yn cynnwys trafodaeth 30 munud)

14.30  Cyflwyniad: Jon Drake, Uned Atal Trais Cymru – Gwaith yr Uned a phartneriaid i atal trais ymhlith ieuenctid

14:50  Sylwadau clo

15.00  Gorffen

 

 

Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

 

Safeguarding-Week-Programme-2022_cy

 

 

 

Bwrdd Diogelu Gwent

 

National-Safeguarding-Week-Programme-Nov-2022-2

 

 

 

 

Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg

Diogelu Ein Cymunedau rhag Camfanteisio

Mae Wythnos Diogelu yn ymgyrch flynyddol, genedlaethol sy’n canolbwyntio ar ystod eang o faterion diogelu sy’n effeithio ar ein cymunedau yng Nghymru. Mae pob un o’r Byrddau Diogelu Rhanbarthol yn cydlynu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau addysgol a chodi ymwybyddiaeth, wedi’u hanelu at y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol.

Mae pob rhanbarth yn penderfynu ar thema wahanol ac eleni, thema Cwm Taf Morgannwg yw ecsbloetio.

 

SafeguardingWeek2022ActivitiesProgrammeWelsh

 

Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg

 

Thema NSW eleni yw ‘Hanfodion Arfer Diogelu – Yn ôl i’r Hanfodion’.

 

CY-NSW-2022-Final

 

 

Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg

 

1-english-wgsb-programme-of-events-for-national-safeguarding-board-2022-updated-28102022-final-ct-2

 

 

Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Symud ymlaen a gwella o’r pandemig

Mae gwrando ar blant a chadw plant ac oedolion sydd mewn perygl yn ddiogel yn greiddiol i raglen eang sy’n cael ei chynnal ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer yr Wythnos Genedlaethol Diogelu, sy’n dechrau ar 14 Tachwedd 2022. Mae’r rhaglen wedi’i chydlynu gan CWMPAS a CYSUR, y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol, ac mae wedi’i chynllunio mewn ymateb i rai o’r heriau y mae plant ac oedolion sydd mewn perygl yn eu hwynebu ar eu taith wrth adfer o bandemig COVID-19.

Un o uchafbwyntiau’r wythnos yw lansio a dathlu adnodd hyfforddiant diogelu ac animeiddiad fideo ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn Stadiwm Parc y Scarlets yn Llanelli. Mae’r animeiddiad fideo wedi’i greu gan blant a phobl ifanc o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys a bydd yn cael ei lansio’n ffurfiol gan Gomisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes.

Yn ystod yr wythnos, byddwn hefyd yn cynnal ystod o ddigwyddiadau, gan gynnwys cynadleddau a gweminarau, a fydd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar blant ac oedolion mewn perygl a’u hamlygu. Mae hyn yn cynnwys cynhadledd amlasiantaeth ar gam-drin domestig sy’n cael ei chynnal gan Heddlu Dyfed–Powys, gweminar yn ailedrych ar rai o’r themâu sy’n gysylltiedig ag adolygiad Ymgyrch Jasmine i esgeuluso pobl hŷn mewn cartrefi gofal, a digwyddiad wedi’i anelu’n benodol at ysgolion a staff addysg i hyrwyddo iechyd a lles emosiynol cadarnhaol plant ar ôl y pandemig. Mewn gweminarau eraill, byddwn hefyd yn dysgu o adolygiadau achos gyda phwyslais ar ddiogelu plant sy’n byw gyda gofalwyr maeth, mabwysiadwyr a gwarcheidwaid arbennig, a nodi pam mae’n rhaid i ymarferwyr a rheolwyr “feddwl am y teulu” bob amser ac ystyried yr oedolyn yn ogystal â’r plentyn.

Cefnogir y rhaglen ranbarthol gan ddigwyddiadau cenedlaethol a gynhelir ar draws Cymru gyfan. Mae hyn yn cynnwys lansio safonau hyfforddi amlasiantaeth newydd sy’n cael eu harwain gan Gofal Cymdeithasol Cymru a digwyddiad sy’n cael ei gynnal gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol mewn cydweithrediad â’r Uned Atal Trais ar lunio dyfodol diogelu yng Nghymru.

Mae rhaglen lawn ar gael i’w lawrlwytho isod, ynghyd â dolenni i dudalennau digwyddiadau unigol lle byddwch hefyd yn dod o hyd i adnoddau sy’n ategu themâu allweddol eleni.

Rydym hefyd yn eich gwahodd i’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol – Twitter @CYSURCymru a @CWMPASCymru, Facebook @CYSURCymru ac Instagram @cysurcymru am wybodaeth a’r newyddion diweddaraf am ddiogelu drwy gydol yr wythnos.

www.cysur.wales/national-safeguarding-week-2022

www.cysur.wales/training/animation-training-resource

 

_media_nfwa4q3f_nsgw-2022-programme-cym