Cwrdd â’r Bwrdd

Cadeirydd

Jane Randall

Mae Jane yn ymuno â’r Bwrdd Cenedlaethol o gefndir fel arweinydd clinigol profiadol iawn mewn diogelu amlddisgyblaethol ac iechyd, ac amddiffyn y cyhoedd fel cyn Bennaeth Diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Yn gyfathrebwr medrus ac effeithiol, gall gyfrannu cyngor a gwybodaeth arbenigol a gwneud penderfyniadau ar faterion cymhleth.

Aelodau

Dr Jo Aubrey

Mae Jo wedi bod yn academydd, yn ymgynghorydd ac yn uwch reolwr, ac mae ganddi brofiad o arwain, rheoli a hyfforddi gan weithio gyda phlant a theuluoedd ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r profiad hwn wedi cynnwys cynghori ar ystod o faterion yn ymwneud â datblygu gwasanaethau plant – gan gynnwys strategaethau a pholisïau ar gyfer amddiffyn a diogelu.

 

Tessa Hodgson

Mae Tessa yn gyfathrebwr hyderus gydag ystod eang o sgiliau a phrofiad o herio a chraffu mewn modd adeiladol. Yn Gynghorydd Sir ac Aelod Cabinet dros Ddiogelu a Gwasanaethau Cymdeithasol, gall wneud cyfraniad helaeth i ddatblygiad strategol y Bwrdd Cenedlaethol.

 

Karen Minton

Mae Karen wedi chwarae rhan bwysig yn y Trydydd Sector yng Nghymru yn y maes diogelu. Daw â phrofiad helaeth fel aelod o’r bwrdd diogelu ac fel awdur nifer o adroddiadau ac adolygiadau sy’n adlewyrchu ar ymarfer diogelu.

 

Jan Pickles

Mae Jan yn weithiwr cymdeithasol profiadol ac mae wedi gweithio yn y Gwasanaeth Prawf, yr heddlu, y llywodraeth a’r trydydd sector. Arweiniodd Jan y gwaith o ddatblygu’r gynhadledd amlasiantaeth asesu risg (MARAC) gan leihau’r risg i oedolion a phlant sy’n profi trais a chamdriniaeth domestig a rhywiol. Mae Jan yn aelod o Ymddiriedolaeth y GIG Felindre, Bwrdd Cynghori Diogelu Cyd-destunol a Bwrdd Cynghori’r Ganolfan Arbenigedd Cam-drin Plant yn Rhywiol. Mae gan Jan fusnes cynghori ar ddiogelu sy’n gweithio i awdurdodau lleol, elusennau a’r sector preifat, a gweithiodd yn fwyaf diweddar fel rhan o’r timau adolygu ar gamdriniaeth rywiol hanesyddol mewn pêl-droed ac yn yr eglwys.

 

Tony Young

Yn gyn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, daw Tony â gwybodaeth a phrofiad cynhwysfawr i’r Bwrdd o ddefnyddio dull amlasiantaethol ar gyfer materion diogelu, yn ogystal â phrofiad helaeth o arwain.