Croeso i wefan BDAC

Page Icon

Croeso i wefan BDAC

Daeth Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru i fodolaeth ym mis Tachwedd 2015, a daeth yn weithredol ym mis Ebrill 2016. Credwn mai dyma’r cyntaf o’i fath gan nad ydym yn gwybod am unrhyw wlad arall sydd wedi creu Bwrdd â chyfrifoldeb cenedlaethol am bwnc sy’n ymwneud â sut y mae pobl yn gwella eu hunain yn ogystal â sut y cânt eu torri. Mae ein gwefan yn un ffordd o rannu beth rydym yn ei wneud a dysgu yng Nghymru. Efallai y dylem ddechrau drwy esbonio beth yw “diogelu.” O dan ymbarél “diogelu” mae pob math o eiriau a thermau megis cam-drin, amddiffyn plant, trosedd, creulondeb, esgeuluso, camdriniaeth, cywilydd, camfanteisio, sgamio, hunan esgeulustod, amddiffyn oedolion agored i niwed ac atal cam-drin ac esgeulustod. Mae gwaith llawer o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau cyfiawnder troseddol yn ymwneud diogelu. Efallai bod aelodau o’n teuluoedd, cymdogaethau, ysgolion ac eglwysi y mae eu hewyllys da a’u dyfeisgarwch yn gwella ein dealltwriaeth ac yn  amddiffyn ein hawliau – ac efallai eu bod yn cynnwys rhai sy’n niweidio plant ac oedolion.

Gwyddom o’r cyfryngau y gall gofal gwael, ac esgeuluso ddigwydd yn unrhyw le. Rydym yn gwybod hefyd fod effaith ddinistriol camddefnyddio pŵer a statws, anghytgord teuluol cronig, ymosodiadau rhywiol, rhieni yn ymladd, camddefnyddio sylweddau a disgyblu llym er enghraifft, yn difetha bywydau plant, pobl ifanc ac oedolion o bob oed. Mae ymatebion diogelu gwasanaethau megis iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a’r heddlu yn ceisio cefnogi rhai sy’n gwneud honiadau. Mae ganddynt hefyd ddyletswydd i roi gwybod am blant ac oedolion y credant sydd mewn perygl o niwed; dyletswydd i wneud ymholiadau lle ceir sail resymol i gredu bod person mewn perygl o niwed; a phwerau i ymyrryd os oes angen diogelu pobl.

Comisiynwyd Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru o 2008 – 2016, i ysgrifennu cerdd am gam-drin.  Mae’n bleser gan BDAC cyhoeddi’r gerdd ar ein gwefan. Rydym hefyd yn ddiolchgar i Ceri Wyn Jones am ei gyfieithiad o gerdd Gillian a gyhoeddir hefyd. Mae “Tawelwch” yn berthnasol i bob un ohonom.

Margaret Flynn, 21 Mehefin 2017